KP PSP


JRG


KSRG


AKTUALNOŚCI

Historia Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu

Historia działalności Komendy rozpoczęła się w roku 1950, kiedy to na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1950 roku o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji, powołano państwowe organa ochrony przeciwpożarowej. Utworzona przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kołobrzegu Komenda Powiatowa Straży Pożarnych stanowiła fachowy organ terenowej władzy administracji państwowej, do zadań którego należało kierownictwo oraz nadzór nad całokształtem ochrony przeciwpożarowej. Komenda posiadała uprawnienia do dysponowania wszystkimi strażami pożarnymi istniejącymi na terenie powiatu. W tym czasie na terenie powiatu kołobrzeskiego funkcjonowało już 14 ochotniczych straży pożarnych. Funkcję pierwszego Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych powierzono st.ogn. Wiktorowi Drygalskiemu – byłemu Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. Równolegle z organizowaną strukturą administracji państwowej, tworzono struktury zawodowej straży pożarnej sprawującej nadzór nad szkoleniem i zaopatrzeniem materiałowym ochotniczych straży po¬żarnych w powiecie. W roku 1951, obok Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, utworzone zostało Zawodowe Pogotowie Przeciwpożarowe liczące 10 osób, natomiast z dniem 1 lutego 1961 r. swą działalność w Kołobrzegu rozpoczęła Zawodowa Straż Pożarna III kategorii, której stan etatowy wynosił 21 osób.(po 9 osób na zmianie służbowej, w tym 1 telefonista i 2 kierowców).
1952r. - odbudowa strażnicy pierwszego Pogotowia Zawodowego Straży Pożarnych
Pierwsze wyposażenie Zawodowego Pogotowia Przeciwpożarowego stanowił skrzyniowy samochód marki Peugeot (przerobiony z karawanu pogrzebowego) oraz motopompa M-200 i ok. 200 m węży tłocznych. Stały wzrost liczby pożarów na terenie miasta Kołobrzeg i innych miejscowości w powiecie, zmuszał strażaków do podejmowania działań w kierunku pozyskania dodatkowego wyposażenia w sprzęt motorowy i samochodowy. Uzupełnienie sprzętu pożarniczego następowało sukcesywnie, głównie ze środków wypracowanych przez jednostkę. Początki funkcjonowania Komendy Powiatowej i działającego w jej strukturze Zawodowego Pogotowia Przeciwpożarowego, to okres wzmożonej pracy organizacyjnej i operacyjnej. W latach 1951-1953 we własnym zakresie kołobrzescy strażacy przeprowadzili remont budynku strażnicy, który w swoim kształcie służył aż do 1978 roku. Pod koniec roku 1952 funkcję Komendanta Powiatowego objął ppor. poż. Władysław Paradziński. Jego niezwykłe zdolności organizacyjne przyczyniają się do powstania kilkunastu nowych ochotniczych straży pożarnych oraz rozkwitu istniejących do tej pory.
1952 r. - Komendant Powiatowy ppor. poż. Władysław Paradziński
W latach 1953 – 1971 w Powiecie Kołobrzeg zostało wybudowanych 18 przeciwpożarowych zbiorników wodnych oraz 20 nowych remiz dla ochotniczych straży pożarnych, z których 16 było wyposażonych w świetlice. Głównym celem jaki przyświecał budowie świetlic przy remizach OSP, było m.in. krzewienie i popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej wśród społeczeństwa. Strażacy Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w latach 50-tych i 60-tych aktywnie uczestniczą w życiu społecznym miasta i powiatu kołobrzeskiego.
1955r. - plac Ratuszowy, pierwsze ćwiczenia w składzie plutonu
Delegacje Komendy są obecne na akademiach i wiecach z okazji świąt państwowych i ważnych rocznic dla miasta i powiatu. Miało to bardzo istotne znaczenie dla przywracania polskości na odzyskanej ziemi kołobrzeskiej. Determinacja w zakresie poprawy wyposażenia sprzętowego Komendanta Paradzińskiego spowodowała, że w latach 1960 – 1961 Komenda Powiatowa otrzymała dwa typowe pojazdy pożarnicze SB – Star 20 i GM – Star 21. W latach 1965 – 1967 kolejne dwa pojazdy: GBM – Star 25 i SD – Deutz. W latach 60-tych Zawodowa Straż Pożarna Komendy Powiatowej w Kołobrzegu gasiła po kilkadziesiąt pożarów rocznie. W roku 1971 funkcje Komendanta Powiatowego objął por. poż. Kazimierz Kiliński.
1971r. - funkcje Komendanta Powiatowego obejmuje por. poż. Kazimierz Kiliński
Za podstawowy cel swojej służby przyjął poprawę warunków lokalowych Komendy i dalszą poprawę wyposażenia sprzętowego. Po nieudanych próbach budowy nowej strażnicy (przy ul. Artyleryjskiej) podjął decyzję o rozbudowie i modernizacji istniejącego obiektu przy ul. Cyrankiewicza (obecnie ul. Łopuskiego). Budowę nowych dwóch boksów garażowych oraz magazynu technicznego zlecono firmie budowlanej, natomiast wiatę garażową na kolejne dwa stanowiska i kanał naprawczy strażacy wykonali we własnym zakresie. Inwestycję rozbudowy strażnicy zakończono w 1979 roku.
1979r. - rozbudowa strażnicy przy ul. Łopuskiego
W nowo wybudowanych garażach szybko pojawiły się nowe samochody: GPr1500 – Star 29, GCBA – Jelcz 004 i SD30 – Ifa i GPr Po reformie administracyjnej kraju w roku 1975 w miejsce Komendy Powiatowej rozpoczęła swoje funkcjonowanie Komenda Rejonowa Straży Pożarnych, obejmująca swym zasięgiem 7 jednostek administracyjnych. Taki stan trwał do końca czerwca 1992 r. Lata 70-te to okres intensywnych szkoleń stanów osobowych ochotniczych straży pożarnych. Strażacy Komendy Powiatowej, a później Komendy Rejonowej prowadzili szkolenia doskonalące zarówno w siedzibach jednostek, jak również podczas ćwiczeń i manewrów większych związków taktycznych. Na efekty tych działań nie trzeba było długo czekać.
1983r. - Komendant Rejonowy Straży Pożarnej mjr poż. Edward Kulwas
Zarówno Zawodowa Straż Pożarna jak i ochotnicze straże pożarne z rejonu kołobrzeskiego, pod względem wyszkolenia i poziomu realizacji ustawowych zadań, zdobywały najwyższe oceny w ówczesnym województwie koszalińskim. W roku 1983 stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Kołobrzegu objął mjr poż. Edward Kulwas. Politykę ochrony przeciwpożarowej w rejonie skierowano na poprawę przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego na terenach wiejskich oraz wymianę taboru w OSP. Podejmowane próby rozpoczęcia budowy nowej strażnicy dla Komendy Rejonowej nie przynoszą efektów. W roku 1990 stanowisko Komendanta Rejonowego powierzono mjr. Stanisławowi Dobrosielskiemu.
1992r. - wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej strażnicy przy ulicy Żurawia
To właśnie pod jego kierownictwem marzenie wielu pokoleń kołobrzeskich strażaków - jakim była nowa strażnica, zmaterializowało się. Rok 1991 przyniósł znamienne decyzje nie tylko w ogólnopolskiej skali ochrony przeciwpożarowej, ale również w skali lokalnej dla Kołobrzegu. Wraz z ogłoszeniem ustaw o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej, podjęto decyzję o budowie nowej strażnicy w Kołobrzegu przy ul. Żurawiej. Uroczyste wbudowanie aktu erekcyjnego miało miejsce w październiku 1992 r.
Z dniem 1 lipca 1992 r., z chwilą powołania Państwowej Straży Pożarnej, obszar działania Komendy został rozszerzony o kolejne 4 jednostki administracyjne. Po likwidacji Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Białogardzie, jej stan osobowy w ramach utworzonej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej wszedł w skład nowo powołanej Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. W latach 1992 – 1999 stan etatowy Komendy Rejonowej liczył 104 osoby, w tym 91 strażaków pełniło służbę w 2 Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych. W latach 1996 – 1999 na wyposażenie Komendy trafia nowe specjalistyczne wyposażenie w postaci: samochodów gaśniczych w pompami wysokociśnieniowymi – GCBA 5/20 Jelcz 010 i GBA 2/20 Jelcz 020 oraz samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego Mercedes i samochód ratownictwa wysokościowego SH40 Jelcz. Uroczyste otwarcie nowo wybudowanej strażnicy ma miejsce w czasie obchodów Wojewódzkiego Dnia Strażaka w maju 1998 roku. Pomimo, że inwestycja prowadzona była przez kolejne pięć lat, to już wtedy obiekt należał do najnowocześniejszych w kraju. Również, podczas realizacji i tej inwestycji kołobrzescy strażacy nie byli bierni – wykonując prace budowlane na wartość kilkudziesięciu tysięcy złotych. Z dniem 1 stycznia 1999 r. została powołana Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, której przyznano 56 etatów oraz poprzedni teren działania na obszarze 7 jednostek administracyjnych. Stanowisko Komendanta Powiatowego powierzono mł.kpt. Jerzemu Bartnikowi, który pełni je do dziś. Przez wszystkie minione dziesięciolecia strażacy Komendy Powiatowej wielokrotnie wykazywali się męstwem i odwagą podczas prowadzonych działań ratowniczych na terenie powiatu i województwa. Wśród największych akcji należy wspomnieć:
- pożar baraków mieszkalnych w Kołobrzegu przy ul. Wojska Polskiego -    1964;
- pożar budynków gospodarczych PGR Myślino – 1972;
- pożar zbiorników z paliwem lotniczym na terenie Wojsk Radzieckich w    Bagiczu – 1980;
- pożar odwiertu ropy naftowej w Karlinie – 1981;
- pożar budynków gospodarczych PGR Trzynik – 1995;
- pożar budynku mieszkalnego w Kołobrzegu przy ul. Rzecznej – 1993.

- W górę -

Rozmaitości


Pogoda


Ciekawe linki


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej KP PSP w Kołobrzegu

E-KG - portal miasta Kołobrzeg Kołobrzeski Serwis Informacyjny Gazeta Kołobrzeska strazak.pl - ratowniczy bank wiedzy Przeglad Pożarniczy - miesięcznik Państwowej Straży Pożarnej Sklep Ogniowy - akcesoria dla strażaków i ratowników


admin: stona